Huize Jan De Wachter

DOEL

Het doel van beschut wonen bestaat erin een geschikte woonvorm aan te bieden aan personen, die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen, (tijdelijk) niet in staat zijn een volledig zelfstandig leven te leiden.

Dit trachten we te bereiken door gespecialiseerde hulp aan te bieden aan de bewoners, zodat ze zich kunnen reïntegreren in de maatschappij en zodat ze komen tot een zo groot mogelijke participatie aan het sociaal - maatschappelijk leven.

Huize Jan De Wachter doet niet enkel een woonaanbod, maar tracht ook voor de bewoners een bevredigende leefsituatie te creëren. We laten ons hierbij inspireren door het rehabilitatiedenkkader.

Rehabilitatie richt zich niet primair op het genezen van psychopathologie maar op een verbetering van het functioneren van een individu in een concrete omgeving.

Rehabilitatie vertoont drie kenmerken:
- Het zoeken naar praktische oplossingen voor alledaagse problemen
- Het vormen van nieuwe netwerken bij sociaal vereenzaamde mensen
- Een integrale benadering die zich uitstrekt over verschillende levensgebieden.

DOELGROEP

Onze doelgroep is vrij gevarieerd en bestaat uit:

- mensen met een eerder chronisch psychiatrische problematiek,
- mensen die na een opname en behandeling in een psychiatrische ziekenhuis of PAAZ nood hebben aan verdere  ondersteuning,
- mensen die het volledig zelfstanding wonen niet (meer) aankunnen en kiezen voor een meer gestructureerde woonvorm.

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel